مالكين اراضي و املاك واقع  درمحدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام قانوني عمراني يا تفكيك اراضي شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از انكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد

 تبصره 1-در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساخنمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود .كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي دارد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ،در غير اينصورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد نمود .

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد .

 شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ نمايد .هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصو ل عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

 تبصره 2-در مورد اضافه بنا با توجه بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه  بن باز يا بن بست )راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد ،تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس ان نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.

(جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد )در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد .كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

 تبصره3-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع  اضافه بنا  با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست )راي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس ان نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

تبصره4-در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعيت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي  ساختمان ،در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سر قفلي داشته باشد ،هر كدام كه مبلغ ان بيشتر است از ذينفع ،بلا مانع بودن صدور برگ پايان كار ساختماني را به شهرداري اعلام نمايد .اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرهاي 2و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5-در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن ان و عدم امكان اصلاح ان كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي  ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد .صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد )شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد

تبصره6-در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختماني و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند.در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد .در ساير موارد تخلف مانن عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است

 تبصره 7-مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فني ضميمه ان مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني گواهي گردد.هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گرددشهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد .شوراي انتظام نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرئميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.

شهر جاورسیان

جاورسیان شهری در استان مرکزی و مرکز بخش جاورسیان شهرستان خنداب در ایران است.این شهر در سال۸۹ براساس قانون به مرکز بخش جدید قره چای قرار گرفت و با روستای خانقاه سفلی ادغام شد و جمعیتش بالای ۳۵۰۰ نفر رسید و شهر شد ادارات موجود در این شهر عبارتند ازاور ژانس مخابرات و اداره پست شهرداری و بخشداری مدرسه کتابخانه اداره گاز اداره اب و فاضلاب پاسگاه انتظامی درمانگاه داروخانه قرار است این شهر پس از ادغام با روستاهای اطراف تغیر نام دهد

آمار بازدید کنندگان

 • شمارنده سایت3,142
 • ip سیستم شما44.201.95.84
 • تعداد بازدیدکنندگان
  • بازدیدهای امروز11
  • بازدیدهای هفته48
  • یازدید های ماه214
  • بازدید کل:1,238

پیوندها

 

تماس با ما

 • آدرس:بلوار شهید چمران-خیابان داستان-روبروی کتابخانه
 • تلفن:08635643245
 • ایمیل: info@javersiyancity.ir